GOAL

$7,000.00

My Supporters

Thomas Dolan

Go, Kris!!!

Damon Thomas
Timothy O'Day

My History

2022 $175.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2021 $5,479.74 Sturbridge to Bourne (1-Day, Sat)
2020 $4,018.99 Sturbridge to Bourne (1-Day, Sat)
2019 $5,075.94 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2018 $5,135.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2017 $5,320.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2016 $5,150.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2015 $4,760.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2014 $4,486.72 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2013 $5,000.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2012 $4,300.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2011 $4,715.00 Sturbridge to Provincetown Monument (2-Day)
2010 $4,200.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2009 $0.00 PMC Volunteer
2008 $4,000.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2007 $6,645.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2006 $3,300.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2005 $3,510.00 Wellesley to Provincetown Inn (2-Day)
2004 $2,750.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2003 $2,800.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2002 $3,175.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2001 $2,520.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
2000 $2,665.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
1999 $1,325.00 Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day)
1998 $1,730.00 Wellesley to Provincetown Inn (2-Day)